Cơ cấu tổ chức Blife Việt Nam

- Ban lãnh đạo
- Khối Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
- Khối Kinh Doanh và Phát triển khách hàng
- Khối Marketing - Thương Hiệu
- Khối Hành chính - Quản trị
- Khối tài chính - Kiểm Soát
Các bài viết liên quan